Health Webinar | Community Engagement & Awareness Talk - BME Mental Health Awareness

17 Jan 2022 7:30 PM 1 hour

Book Your Seat Now

OR

Create your own Webinar

Cardiff Hubs and Libraries

Health Expert


About this Webinar

 

This is a FREE WEBINAR on Health

Schedule : Jan 17th 2022 Time: 7:30 pm IST

Is this a LIVE WEBINAR : yes, this will be a live webinar

Is this an ONLINE WEBINAR : yes, you can attend this webinar online by clicking on the Button "Go To Event"

About the Speakers : 

Cardiff Hubs and Libraries

 

About the Event :

Cardiff Hubs & Libraries invite you to the free ‘Community Engagement & Awareness Talk’ in partnership with Diverse Cymru. Samira Salter has been working for Diverse Cymru for the past 11 years on the BME Mental Health project as the Mental Health Manager. She has over 40 years’ experience of working with diverse communities and third/ public sector organisations.

Subject of the talk this month is ‘BME Mental Health Awareness’ which aims to create a better understanding and raise awareness of the issues facing people from the Black Minority Ethnic (BME) communities with mental health issues. There will be opportunity to share information and experiences.

This event will be online via Microsoft Teams. You will need to download Teams to your device in advance of the event.

A link will be sent to you before the event. By registering for this event you confirm you are happy for us to send you communications relating to this event only via email. Your email address will not be shared or used for any other purpose.

This session will be delivered in English. If you would like to access the event in Welsh, please notify us 2 weeks in advance of the event.

For more information please email libraryevents@cardiff.gov.uk

*********

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn eich gwahodd i’r ‘Sgwrs Ymgysylltu ac Ymwybyddiaeth Gymunedol’ am ddim mewn partneriaeth â Diverse Cymru. Mae Samira Salter wedi bod yn gweithio i Diverse Cymru am yr 11 mlynedd diwethaf ar y prosiect Iechyd Meddwl BME fel y Rheolwr Iechyd Meddwl. Mae ganddi dros 40 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda chymunedau amrywiol a sefydliadau trydydd sector/sector gyhoeddus.

Testun y sgwrs y mis hwn yw 'Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig' sy'n ceisio creu gwell dealltwriaeth a chodi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n wynebu pobl o gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â phroblemau iechyd meddwl. Bydd cyfle i rannu gwybodaeth a phrofiadau.

Bydd y digwyddiad hwn ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd angen i chi lawrlwytho Teams i'ch dyfais cyn y digwyddiad.

Bydd dolen yn cael ei hanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yr ydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni anfon gohebiaeth atoch mewn perthynas â'r digwyddiad hwn yn unig drwy e-bost. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni bythefnos cyn y digwyddiad.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk